პერსონალური მონაცემების  დამუშავების პოლიტიკა

ზოგადი დებულებანი


bulletკომპანია შპს „საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო - პლატფორმა რანკო“ (შემდგომში - „კომპანია“) (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406337593, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, ციხისძირის ქ., N 15) წარმოადგენს პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე პასუხისმგებელ პირს

bulletვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას საიტზე განთავსებული სამომხმარებლო წესებისა და პირობების გაცნობითა და თანხმობით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ამავდროულად ეთანხმებით საიტზე განთავსებულ პერსონალური მონაცემების  დამუშავების პოლიტიკას.  ასევე ადასტურებს, რომ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მომხმარებლის საკუთარი სურვილით და ამისათვის მას გაგაჩნია კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

bulletმოცემული პოლიტიკა განეკუთვნება თანამშრომლების, მნახველებისა და რეგისტრირებული მომხმარებლის (შემდგომში –მონაცემთა სუბიექტები) მიერ ვებ-გვერდებზე, ელექტრონული ფოსტით წარმოებულ მიმოწერებში, ციფრულ დანართში, გამოკითხვებში, ხელშეკრულებებსა და სხვა წყაროებში წარმოდგენილი ყველა სახის პერსონალური მონაცემის დამუშავებას.

bulletწინამდებარე პოლიტიკა სრულად ვრცელდება შპს „რანკოს“ მიერ პერსონალური მონაცემების ავტომატური, ნახევრად ავტომატური, ან არაავტომატური საშუალებებით მონაცემთა დამუშავებაზე და გამოიყენება პერსონალური მონაცემების დაცვის პროცესში.

bulletკომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილება, რომელიც გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე.bulletპერსონალური მონაცემების დამუშავება და გამოყენება


bulletპერსონალური მონაცემების დამუშავების დროს კომპანია იცავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული შესაბამისობით.

bulletპლათფორმა https://ranko.ge/ – ის გამოყენებით მომხმარებელი ეთანხმება, რომ შპს „რანკო“, კომპანიის მინდობილი პირები და პარტნიორები, უფლებამოსილნი არიან შეაგროვონ და შეინახონ პერსონალური მონაცემები. 

bulletპერსონალური მონაცემები შეიძლება მოიცავდეს:

bulletმომხმარებლის სახელი და გვარი;

bulletტელეფონის ნომერი;

bulletელექტრონული ფოსტის მისამართი;

bulletბიომეტრიული მონაცემები;

bulletIP მისამართი, რომლის გამოყენებითაც ხორციელდება „რანკოს“ კუთვნილ ვებ-გვერდზე შესვლა;

bulletსაქმიანობის შესახებ ინფორმაცია (სამუშაო ადგილი);

bulletშემოსავლის შესახებ ინფორმაცია;

bulletფინანსურ ორგანიზაციაში დავალიანების შესახებ ინფორმაცია;

bulletსხვა ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია, რაც მომხმარებელმა ხელმისაწვდომი გახადა კომპანიისათვის.bulletმონაცემების დამუშავების მიზნები და საფუძვლები


bulletმონაცემთა სუბიექტის თანხმობის საფუძველზე კომპანია ახდენს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგი მიზნებისათვის:

bulletპლათფორმაზე რეგისტრაცია და ინდივიდუალური პორტალის მართვა;

bulletავტომატიზირებულად, მათ შორის პროფაილინგის საშუალებით, მომხმარებლის გადახდისუნარიანობის შეფასება და ანალიზი;

bulletმომხმარებლის განაცხადის საფუძველზე სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფ ფინანსური ორგანიზაცი(ებ)ისთვის რელევანტური ინფორმაციის მიწოდება, შემდგომში მომხმარებლისთვის შეთავაზების მიღების მიზნით;

bulletბაზრის ანალიტიკა და სტატისტიკა.

bulletინფორმაციის ანალიზისა და სტატისტიკის მიზნებისათვის შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემები კომპანიას შეუძლია გადასცეს მესამე მხარეს.bulletპერსონალური მონაცემების შენახვის ვადები


bulletკომპანია ინახავს პერსონალურ მონაცემებს დამუშავების ზემოაღწერილი მიზნებისა (წინამდებარე პოლიტიკის მე–3 პუნქტი) და ნორმატიული აქტების მოთხოვნების, ასევე, შემდეგის შესაბამისად:

bulletმთელი პერიოდის განმავლობაში, როცა კომპანია ასრულებს საკუთარ მოვალეობებს და აწარმოებს კომერციულ საქმიანობას;

bulletარსებობს პერსონალური მონაცემების შენახვისა და დაცვის იურიდიული ვალდებულება;

bulletმოქმედებს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის შეთანხმება.


bulletCOOKIE ფაილების გამოყენების პოლიტიკა


bulletვებ-გვერდის მოხმარებით ერთმნიშვნელოვნად ითვლება, რომ მომხმარებელი ეთანხმება კომპანიის მხრიდან მოგროვდეს და გაზიარდეს პირადი მონაცემები "cookie" და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიით.

bullet"cookie" არის მცირე ზომის ფაილი, რომელიც იგზავნება ვებ-გვერდის სერვერიდან მომხმარებლის პერსონალურ კომპიუტერზე, მობილურ ტელეფონზე, ტაბლეტზე ან სხვა სახის ელექტრონულ მოწყობილობაზე და ინახება ამ მოწყობილობის მყარ დისკზე, ინფორმაციის ასახვის გაუმჯობესებისა და რესურსის რეგულარული მუშაობის მიზნებისათვის.

bulletშენახული cookie ფაილები იძლევა მომხმარებლის ელექტრონული მოწყობილობის ამოცნობისა და კომპანიის ინტერნეტ რესურსზე დაბრუნების შემთხვევაში მონაცემთა განმეორებული შეყვანის თავიდან აცილების შესაძლებლობას.

bulletკომპანია იყენებს cookie ფაილებს შემდეგი მიზნებისათვის:

bulletშემოსვლის სესიების მართვა და მომხმარებლის აუტენტიფიკაცია;

bulletვებ-გვერდის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

bulletვებ-გვედრზე მომხმარებლების შემოსვლისა და მოქმედების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მიღება;

bulletვებ-გვერდის მუშაობის ეფექტურობის გაუმჯობესება.

bulletკომპანია არ იყენებს cookie ფაილებს მომხმარებელთა ჩვევებისათვის თვალის დევნების მიზნით, ამიტომაც ახდენს ინფორმირებას cookie ფაილების გამოყენების შესახებ ვებ-გვერდზე შემოსვლის დროს. 

bulletკომპანია არ იყენებს cookie ფაილებს მომხმარებელთა ჩვევებისათვის თვალის დევნების მიზნით, ამიტომაც ახდენს ინფორმირებას cookie ფაილების გამოყენების შესახებ ინტერნეტ – რესურსზე შემოსვლის დროს.

bulletკომპანია არ ახდენს მომხმარებლის იდენტიფიცირების ხელშემწყობი მონაცემებისა და IP – სა და ელ. ფოსტის მისამართის დაკავშირებას.

bulletმომხმარებელს შეუძლია ელექტრონულ მოწყობილობაში შენახული cookie ფაილების წაშლა საკუთარი შეხედულებისამებრ, თუმცა, ასეთ შემთხვევაში ვებ-გვერდის ზოგიერთი ფუნქცია და მომსახურება, შესაძლოა, სათანადოდ არ ფუნქციონირებდეს.bulletპერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება


bulletკომპანია ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და უზრუნველყოფს მათი დამუშავების პოლიტიკის შესაბამისობას ნორმატიულ აქტებში ასახულ დებულებებთან.

bulletკომპანია მიმართავს ყველა აუცილებელ ორგანიზაციულ, ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ, ფიზიკურ და უსაფრთხოების სხვა ზომებს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

bulletპერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპანიაში ხორციელდება პერსონალური მონაცემებისა და კონფიდენციალურობის აუცილებელი უსაფრთხოების, მათ შორის, არასანქციონირებული და უკანონო დამუშავებისგან პერსონალური მონაცემების, ასევე, შემთხვევითი დაკარგვის, უკანონო დამუშავების, მათ შორის განადგურების, წაშლის, შეცვლის გამჟღავნდების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

bulletროგორც კი ცნობილი გახდება პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების დარღვევის შესახებ, კომპანია ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მომხდარის შესახებ საზედამხედველო ორგანოებს.bulletპერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე უარის თქმის უფლება


bulletმონაცემთა სუბიექტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მიმართოს კომპანიას და მოითხოვოს  ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე, და იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ, მოსთხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების გასწორება, დაბლოკვა, განახლება, დამატება, წაშლა, ან განადგურება. 

bulletმონაცემთა სუბიექტი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი განმარტების გარეშე, მოითხოვოს პერსონალური მონაცემების წაშლა, მათი დამუშავების შეზღუდვა, მათი დამუშავების წინააღმდეგ პოზიციის დაფიქსირება, მათი შესწორების ჩატარება

bulletკომპანიის მიერ დამუშავებადი პირადი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად აუცილებელია განცხადების გაგზავნა წერილობითი ფორმით კომპანიის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე - info@ranko.ge.

bulletკომპანია ახორციელებს კავშირს პერსონალური მონაცემების სუბიექტთან, ამ უკანასკნელის მიერ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით (ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, მისამართი).

bulletმომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლების დარღვევის სავარაუდო ფაქტის შემთვევაში, მომხმარებელი უფლებამოსილია საჩივრით მიმართოს პერსონალური მონაცემების დაცვის საზედამხედველო ორგანოს.